ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
від 17.01.2023

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

1.1. Ця Політика визначає порядок обробки та захисту організацією «101 DOLLARS» (далі - «Власник») і йогопартнерам (далі - Партнери) інформація про фізичних осіб (далі - Користувач), яка може бути отриманаВласником при придбанні Користувачем послуг / товарів, невиключних ліцензій, що надаються, в тому числі задопомогою сайту, послуг, програм, що використовуються Власником і / або Партнерами (далі - Сайт, Послуги).

1.2. Метою цієї Політики є забезпечення належного захисту персональної інформації, яку Користувач надає просебе при використанні Сайту, Послуг або в процесі реєстрації, для придбання товарів / послуг, невиключноїліцензії від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3. Відносини, пов'язані зі збором, зберіганням, поширенням і захистом наданої Користувачем інформації, регулюються цією Політикою, іншими офіційними документами Власника та чинним законодавством України.

1.4. Реєструючись на Сайті і використовуючи Сайт і Сервіси, Користувач висловлює свою повну згоду з умовамицієї Політики.

1.5. У разі незгоди Користувача з умовами цієї Політики, використання Сайту та/або будь-яких Сервісів, доступних при використанні Сайту, має бути негайно припинено.

1.6. У разі незгоди Користувача в отриманні інформації від Власника та/або Партнерів, Користувач можевідмовитися від підписки на розсилку, направивши електронного листа на адресу edu101dollars@gmail.com.
Після отримання повідомлення створюється запит за результатами отриманої від Користувача інформації. Апеляція обробляється протягом максимум 24 годин. В результаті інформація про Користувача не включається всегмент розсилки.

2. ЦІЛІ ЗБОРУ, ОБРОБКИ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ, НАДАНОЇ КОРИСТУВАЧАМИ САЙТУ

2.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до законодавства України. Володілецьобробляє персональні дані Користувача для наступних цілей:
 • ідентифікація сторони в рамках угод і договорів, укладених з Власником і / або Партнерами;
 • надання Користувачеві товарів/послуг, доступу до Сайту, Послуг;
 • зв'язок з Користувачем, направлення транзакційних листів Користувачеві в момент отримання реєстраційноїзаявки на Сайті або отримання оплати від Користувача, одноразово, якщо Користувач здійснює ці дії, направляючи Користувачеві повідомлення і запити;
 • надсилання Користувачеві повідомлень рекламного та/або інформаційного характеру;
 • перевірка, дослідження та аналіз таких даних, що дозволяють підтримувати і вдосконалювати сервіси ірозділи Сайту, а також розробляти нові сервіси і розділи Сайту;
 • проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
 • Обробка зазначених вище персональних даних може здійснюватися шляхом змішаної обробки персональнихданих, а може включати збір, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, знеособлення, блокування, знищення персональних даних.
 • персональні дані можуть передаватися третім особам з використанням мереж загального користування іміжнародного інформаційного обміну, з використанням транскордонної передачі даних на територіїіноземних держав, в тому числі, якщо ці країни не забезпечують належного захисту прав суб'єктівперсональних даних з метою отримання Користувачем товарів / послуг, а також для досягнення інших цілей.
 • обробка персональних даних може здійснюватися протягом усього строку позовної давності, передбаченогозаконодавством України щодо Угоди, укладеної Користувачем з Володільцем та/або партнерами.

3. УМОВИ ОБРОБКИ НАДАНОЇ КОРИСТУВАЧЕМ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ПЕРЕДАЧІТРЕТІМ ОСОБАМ

3.1. Власник вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від несанкціонованогодоступу, зміни, розкриття або знищення.

3.2. Власник надає доступ до персональних даних Користувача тільки тим співробітникам, підрядникам іПартнерам, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту, Послуг і надання Послуг, реалізації товарів, отримання Користувачем невиключної ліцензії.

3.3. Власник має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метоюзабезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою запобігання та/абоприпинення незаконних та/або неправомірних дій Користувачів). Розголошення наданої Користувачем інформаціїможе бути здійснено тільки відповідно до чинного законодавства України на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.4. Власник не перевіряє достовірність наданої Користувачем інформації і виходить з того, що Користувач врамках добросовісності надає достовірну і достатню інформацію, піклується про своєчасність внесення змін дораніше наданої інформації в разі виникнення такої необхідності, в тому числі, але не обмежуючись, зміною номерателефону.

4. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ, СЕРВІСАМИ, НАВЧАЛЬНИМИ МАТЕРІАЛАМИ

4.1. Користувач, при використанні Сайту, навчальних матеріалів, підтверджує, що:
 • має всі необхідні права для реєстрації та використання Послуг, пропонованих Власником;
 • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для використання Сервісів Сайту, обов'язковіполя для подальшого надання Послуг Сайту позначені особливим чином, вся інша інформація надаєтьсякористувачем на власний розсуд.
 • усвідомлює, що розміщена Користувачем інформація на Сайті про себе може стати доступною третімособам, не зазначеним в цій Політиці, і може бути ними скопійована і поширена;
 • ознайомлений з цією Політикою, висловлює на неї свою згоду і приймає на себе зазначені в ній права іобов'язки. Ознайомленням з умовами цієї Політики, розміщеної на сайті, є письмова згода Користувача назбір, зберігання, обробку та передачу третім особам наданих Користувачем персональних даних.

4.2. Власник не перевіряє достовірність отриманої (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна з метою виконання зобов'язань перед Користувачем.

5. ДЛЯ ЦІЛЕЙ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ «ОСОБИСТА ІНФОРМАЦІЯ КОРИСТУВАЧА» ОЗНАЧАЄ:

5.1. Дані, що надаються Користувачем самостійно при використанні Сайту, Сервісів, включаючи, але необмежуючись: Прізвище, ім'я, по батькові; Прізвище, ім'я в латинській транскрипції, так як вони вказані впаспорті; Рік, місяць і дата народження; Місце народження; Підлога; Адреса електронної пошти; Домашні таконтактні (мобільні) телефони; дані про зріст, вагу і стан здоров'я.

5.2. Дані, які автоматично передаються в Сервіси в процесі їх використання за допомогою встановленого напристрої Користувача програмного забезпечення, включаючи IP-адресу, інформацію з файлів cookie, інформаціюпро браузер Користувача (або іншу програму, за допомогою якої здійснюється доступ до Послуг), час доступу, адресу запитуваної сторінки.

6. ЗМІНИ В ПОЛІТИЦІ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО

6.1. Власник має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін в поточну редакціювказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо іншене передбачено новою редакцією Політики. Поточна версія завжди знаходиться на сторінці за адресоюhttps://www.101dollars.org.

6.2. До цієї Політики застосовується законодавство України та відносини між Користувачем та Власником, щовиникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності.

7. ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК. ПИТАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

7.1. Про будь-які пропозиції або питання щодо цієї Політики слід повідомляти Службу підтримки проекту шляхомнаправлення електронного листа на адресу edu101dollars@gmail.com.